Archiwum dla kategorii wpisów Bez kategorii

kursy dla nauczycieli

Członkowie SEF „Phronesis” prowadzą na terenie placówek kursy wprowadzające w pracę metodą dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą. Chętnych prosimy o kontakt.

 

Ofertę kierujemy szczególnie do nauczycieli przedszkolnych i szkolnych wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania

 

W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych. Metoda ta jest instrumentem edukacji interaktywnej i służy do wyrabiania u uczniów umiejętności, motywacji i postaw poznawczych oraz społecznych związanych z uzyskaniem intelektualnej i moralnej samodzielności.

 

Kształtuje bowiem:

 • nawyk samodzielnego, poprawnego rozumowania;
 • świadomość własnej niewiedzy i zainteresowanie światem (ciekawość poznawcza);
 • wrażliwość moralną i intelektualną;
 • sztukę stawiania pytań i potrzebę szukania na nie odpowiedzi;
 • umiejętność całościowego spojrzenia na zagadnienie;
 • zdolność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność syntezy, analizy, wnioskowania);
 • umiejętność formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji;
 • wiarę we własne możliwości intelektualne;
 • odwagę w tworzeniu rozwiązań teoretycznych (rozwiązywanie problemów);
 • świadomość istnienia wielu uzasadnionych rozwiązań danego problemu;
 • wyobraźnię i kreatywność;
 • świadomość konsekwencji działania i odpowiedzialność za nie;
 • postawę tolerancji, rozumianą jako uznanie pozytywnej wartości w inności;
 • umiejętność prowadzenia dialogu (uważnego słuchania i rozsądnego mówienia).

 

Kompetencje te są wskazywane, jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji i wymagane, jako efekty wielu zajęć.

 

Filozofik „Czas”

Informujemy, że w zakładce Gazeta Filozoficzna została umieszczona pełna wersja 11 numeru "Filozofika". Zapraszamy do lektury.

Informujemy, że w zakładce Dydaktyka zamieszczono propozycje lektur przydatnych do filozofowania z dziećmi i młodzieżą.

W opisie lektur wskazano poruszaną w nich problematykę. Wybrane lektury zostały zrecenzowane przez Hannę Diduszko.

Wywiad z Aldoną Pobojewską w Łódzkiej Gazecie Społecznej

http://lodzkagazeta.pl/po-co-uczyc-dzieci-myslec/

Filozofowanie w szkołach na stronie MNiSW

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/projekt-mnisw-uczelnie-wprowadza-filozofie-do-szkol.html

Literatura

Informujemy o najnowszych publikacjach autorstwa naszych członków:

1. Łagodzka A., Dyskusja dialogiczna – filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych, Analiza i Egzystencja” 25 (2014) http://egzystencja.whus./?page_id=172

2. Pobojewska A., Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm (Sytuacjonizm), Część II http://egzystencja.whus./?page_id=172

3. Łagodzka A., Filozoficzne dociekania z dziećmi – propozycja dla uczniów i nauczycieli, www.etykawszkole.pl

4. Łagodzka A., Filozoficzne dociekania w klasach I – III,(„Trendy” – czasopismo internetowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, nr 1, 2014) www.trendy.ore.edu.pl