Członkowie SEF „Phronesis” prowadzą na terenie placówek kursy wprowadzające w pracę metodą dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą. Chętnych prosimy o kontakt.

 

Ofertę kierujemy szczególnie do nauczycieli przedszkolnych i szkolnych wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania

 

W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych. Metoda ta jest instrumentem edukacji interaktywnej i służy do wyrabiania u uczniów umiejętności, motywacji i postaw poznawczych oraz społecznych związanych z uzyskaniem intelektualnej i moralnej samodzielności.

 

Kształtuje bowiem:

 • nawyk samodzielnego, poprawnego rozumowania;
 • świadomość własnej niewiedzy i zainteresowanie światem (ciekawość poznawcza);
 • wrażliwość moralną i intelektualną;
 • sztukę stawiania pytań i potrzebę szukania na nie odpowiedzi;
 • umiejętność całościowego spojrzenia na zagadnienie;
 • zdolność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność syntezy, analizy, wnioskowania);
 • umiejętność formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji;
 • wiarę we własne możliwości intelektualne;
 • odwagę w tworzeniu rozwiązań teoretycznych (rozwiązywanie problemów);
 • świadomość istnienia wielu uzasadnionych rozwiązań danego problemu;
 • wyobraźnię i kreatywność;
 • świadomość konsekwencji działania i odpowiedzialność za nie;
 • postawę tolerancji, rozumianą jako uznanie pozytywnej wartości w inności;
 • umiejętność prowadzenia dialogu (uważnego słuchania i rozsądnego mówienia).

 

Kompetencje te są wskazywane, jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji i wymagane, jako efekty wielu zajęć.