Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej "PHRONESIS"

– decyzją Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w czerwcu 2002 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr
Stowarzyszeń, Innych Organizacji…) pod nr KRS: 0000117757-jest organizacją pozarządową, społeczną, nie prowadzącą
działalności gospodarczej; powstało z inicjatywy absolwentów Podyplomowego Studium dla Nauczycieli "Nowoczesna
Dydaktyka w Szkole. Dociekania Filozoficzne z Dziećmi i Młodzieżą" (zob. www.kns.pw.edu.pl) a także innych osób od
lat zainteresowanych programem "filozofia w szkole" (twórca: Matthew Lipman) i jego polskimi modyfikacjami;

NUMER KONTA: 32 1020 1097 0000 7102 0091 1651

Główne cele Stowarzyszenia:

1. działanie na rzecz edukacji filozoficznej wśród swoich członków oraz innych osób zainteresowanych filozofią,

2. dążenie do wprowadzania praktyki filozoficznej na różnych etapach kształcenia,

3. tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji filozoficznej,

4. podejmowanie działań popularyzujących ideę filozoficznych dociekań.

Osiągnięciu celów ma służyć:

1. organizacja i prowadzenie szkoleń,

2. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

3. organizacja i prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów, wystaw itp.

4. współpraca z wszelkimi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, osobami, organizacjami i stowarzyszeniami o
niesprzecznych celach oraz z organami administracji państwowej i samorządowej,

5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów w sprawach związanych z celami
Stowarzyszenia,

6. tworzenie fundacji, z których działalności dochód może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.