PUBLIKACJE TEORETYCZNE

wybór polskojęzycznych publikacji dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą

 

 

 1. Belgeonne C., “EDUKACJA UCZESTNICZĄCA: Filozofia dla dzieci i młodzieży Clive”. W: Globalna układanka, czyli jak definiować globalne problemy, rozumieć je i zajmować się nimi, 34-59. Warszawa: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2015 http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/Globalna_ukladanka.pdf
 2. Brujin J., Jak się w Europie naucza dzieci filozofii? Edukacja Filozoficzna, nr 15, 1993
 3. Buła A., Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym w: Melosik Z., Śliwerski B., (red.) Edukacja alternatywna w XXI wieku, Impuls, Kraków 2010
 4. Buła A., Elementy filozofii w nauczaniu początkowym,  Życie Szkoły 1999, nr 9, s. 647-651
 5. Buła A., Elementy filozofii w nauczaniu początkowym, Życie Szkoły 2000, nr 4
 6. Buła A., Filozofowanie z dziećmi jako strategia rozwijania samodzielności myślowej w edukacji zintegrowanej, Forum Edukacyjne, nr 2, 2005
 7. Buła A., Filozofowanie z najmłodszymi uczniami, Zeszyty Szkolne, 2007, nr 3
 8. Buła A., Jak filozofować z dzieckiem? Rocznik Edukacji Alternatywnej 2001, nr 1 Wyd. Nauk. Wyższej Szkoły Kupieckiej 
 9. Buła A., Jak u dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozwijać myślenie przez filozofowanie [w:] Kozak-Czyżewska E., Zdybel D., Kępa B., (red.) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki Wczesnoszkolnej, MAC, Kielce, 2005
 10. Buła A., Rozwijanie myślenia krytycznego przez filozofowanie z najmłodszymi uczniami [w:] Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna, Jolanta Bonar (red) Wyd. UŁ, Łódź 2011
 11. Buła A., Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie, Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3,
 12. Buła A., Wspieranie rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez filozofowanie, [w:] Puślecki W., (red:) Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji, Wrocław 2008, wyd. nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 13. Buła A., Wspieranie samodzielności myślowej uczniów klas początkowych w praktyce szkolnej [w:] Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A. (red.) Edukacja małego dziecka T.3. Inspiracje i perspektywy, Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 2010
 14. Buła A (red.), Edukacja Wczesnoszkolna, Zeszyty Kieleckie – Filozofowanie z dziećmi, rocznik II (LXIV), rok szkolny  2018/209, nr 3, ss 108

 15. Cahmy D.G., Iberer G., Nauczanie „Filozofii dla dzieci”. Badania nad umysłowym i osobowościowym rozwojem uczniów, Prakseologia, nr 1-2, 1990
 16. Costello P., Indoktrynacja a filozofia dla dzieci, Edukacja Filozoficzna, nr 5, 1988;
 17. Diduszko H.  i in,. Dzieci i świat. Materiały pomocnicze do pracy z programem „Filozofia dla dzieci”, Warszawa 1996
 18. Diduszko H., B. Elwich, A. Łagodzka, Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą, w: B. Burlikowski, W. Słomski, (red.) Filozofia w szkole: Materiały konferencji naukowej, Kielce 2000
 19. Diduszko H., Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Program nauczania. Stentor, Warszawa 2006;
 20. Diduszko H., Edukacja filozoficzna w gimnazjum. Przewodnik metodyczny. Stentor, Warszawa 2006; (książka)
 21. Diduszko H., Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Tworkiewicz-Bieniaś G., Filozofia dla Dzieci w Polsce, Warszawa 1996; broszura zawiera cztery artykuły
 22. Diduszko H., Elwich B., Gutowska K.,, Pytkowska–Kapulkin B.,, Europejska Filozoficzna Gazeta Dzieci, czyli filozofowanie jako sposób życia, [w:] Edukacja Filozoficzna 2006, nr 41
 23. Diduszko H., Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, [w:] Pasja czy misja? O uczeniu filozofii. Probucka D., Olech A., Woźniczka M., Częstochowa 2001
 24. Diduszko H., Łagodzka A., Filozofowanie z dziećmi, Twórcza Szkoła, 2004, nr 7
 25. Elwich B., Filozofowanie w szkole, Biuletyn Olimpiady Filozoficznej, 1993; nr 6
 26. Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Filozofia dla Dzieci. Informacja o programie, Warszawa 1996; broszura zawiera teoretyczny opis programu filozofowania z dziećmi i młodzieżą.
 27. Elwich B., Łagodzka A., Pytkowska-Kapulkin B., Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą. Opis programu edukacyjnego. Program dopuszczony do użytku szkolnego, DKW-4014-28/99.
 28. Filozofia dla Dzieci. Wybór artykułów; Elwich B., Łagodzka A. (red.) tłum. K. Bobiński, B. Elwich, A. Łagodzka, J. Nowotniak, A. Pobojewska i B. Pytkowska-Kapulkin; Warszawa 1996; publikacja zawiera 10 artykułów na temat filozofowania z dziećmi.;
 29. Filozofia nie tylko dla dorosłych… – wywiad z Berriem Heesenem. „Ład w Szkole”, nr 10, 1993 (dodatek edukacyjny do pisma „Ład”, nr 51, 1993).
 30. Gutowska K., Kurs „Filozofii dla dzieci”, Edukacja Filozoficzna, nr 15, 1993.
 31. Już w przedszkolu…. ale jeszcze nie w szkole, Forum nr 11 1994;
 32. Kołodziejczyk W, Filozofii dla dzieci – ciąg dalszy, Edukacja i Dialog, 1993, nr 4
 33. Lipman M., Czym jest krytyczne myślenie, [w:] Elwich B., Łagodzka A., Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, (Wydawnictwo Fundacja „Edukacja dla Demokracji”) Warszawa 1996
 34. Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S., Filozofia w szkole (tytuł ang. Philosophy in the Classroom), tłum. B. Elwich, A. Łagodzka. CODN, Warszawa 1996 (wyd II Warszawa 2008)
 35. Lipska-Badoti G., „Metoda dociekań filozoficznych w edukacji globalnej”. W: Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspi­racje, red. M. Kuleta -Hulboj i M. Gontarska, 145–172. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015.  http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/DSW_Edukacja-globalna_PL_v1.1-1.pdf

 36. Łagodzka A., Dyskusja dialogiczna – filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych, Analiza i Egzystencja” 25 (2014) http://egzystencja.whus.pl/?page_id=172

 37. Łagodzka A., Filozoficzne dociekania z dziećmi – propozycja dla uczniów i nauczycieli, www.etykawszkole.pl

 38. Łagodzka A., Filozoficzne dociekania w klasach I – III, („Trendy” – czasopismo internetowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, nr 1, 2014) www.trendy.ore.edu.pl

 39. Machacz J., Filozofowanie z dziećmi, Przegląd Powszechny 1992, nr 2,
 40. Martens E., Orientować się w myśleniu. Pierwsze kroki w filozofowaniu z dziećmi,[w:] Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, CODN, Warszawa 1996, tłum. K. Bobiński.
 41. Nowicka-Kozioł M, Nowoczesne nauczanie etyki w szkole, Nowa Szkoła, 1994, nr 7,
 42. Nowicka-Kozioł M., Filozofowanie w szkole podstawowej, Nowa Szkoła, 1992, nr 4.
 43. Nowicka-Kozioł M., Refleksyjność w szkole dla demokracji, Nowa Szkoła, 1993, nr 6
 44. Piłat R, Kształtowanie sądu moralnego, Prakseologia, 1995, nr 1-2
 45. Piłat R. „Filozofowanie z dziećmi” M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych, Etyka, 1993, nr 26
 46. Piłat R., Filozofia dla dzieci, Biuletyn Olimpiady Filozoficznej, 1992, nr 4,
 47. Piłat R., Filozofia dla dzieci, Edukacja i Dialog, 1992, nr 7
 48. Piłat R., Filozofia w szkole, Edukacja i Dialog, 1993, nr 8;
 49. Piłat R., Mały Sokrates pyta (wywiad), Magazyn Gazety Wyborczej 15. 01. 1999
 50. Piłat R., Filozofia w szkole, Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna, 2001, nr 1
 51. Piłat R. Piękno mądrości. Rozmowa w „Życiu” z B. Herman, Życie, 15 lipca 2004.
 52. Płóciennik, M. Filozofowanie jako remedium na popularnokulturowy kryzys edukacji? Zamyślenia nad Aldony Pobojewskiej propozycją edukacji do samodzielności w formie warsztatów z dociekań filozoficznych. Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni, 2020, nr. 13, str. 105-117 https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/PE/issue/view/109/158
 53. Pobojewska A., Warsztaty z dociekań filozoficznych, Edukacja Filozoficzna, 1998, nr 25
 54. Pobojewska A., Filozofowanie – nowy wymiar edukacji, w: Probucka D., Olech A., Woźniczka M. (red.) Pasja czy misja? O uczeniu filozofii, Częstochowa 2001,
 55. Pobojewska A., Dociekania filozoficzne a propedeutyka filozofii. Nauczanie filozofii w szkole średniej, w: Piotrowska E., Wiśniewski J., (red.), Dydaktyka filozofii. Doświadczenia, dylematy, osiągnięcia, Poznań 2002
 56. Pobojewska A., Dzieci mają głos. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą, w: Piekarski J. (red.), Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo WSHE Łódź 2002
 57. Pobojewska A., Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii?, Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna 2007, nr 3 (25) (cały zeszyt poświęcony edukacji filozoficznej
 58. Pobojewska A., Edukacja filozoficzna – niektóre dylematy i środki zaradcze, Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne, 2009, nr 10
 59. Pobojewska A., Dialog w metodzie Sokratejskiej i na zajęciach warsztatowych z filozofii, Edukacja Filozoficzna, 2011, nr 52
 60. Pobojewska A. Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 21: 2012 nr 3 (83),
 61. Pobojewska A., Początek filozofii: postawy, motywacje, umiejętności, w: Pobojewska A., (red.) Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012,
 62. Pobojewska A., Warsztaty z dociekań filozoficznych – narzędzie edukacji filozoficznej (i nie tylko), w: Pobojewska A., (red.) Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2012
 63.  Pobojewska A., Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm (Sytuacjonizm), Część II, http://egzystencja.whus.pl/?page_id=172

 64. Pobojewska A.: Waga pytań w procesie edukacji,  w: red. Paweł Mroczkiewicz, Wanda Kamińska, Jak uczyć, by nauczyć. Refleksje akademików i praktyków. Wydawnictwo UKSW 2014, s. 107-120.

 65. Pobojewska A.: O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii i etyki, w: „Studia Philosophiae Christianae” 4/2014, s. 99-112.

 66. Pobojewska A.: Filozofować z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole, w: ETHOS. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL 2015 nr 4 (112), s.193-208.

 67. Pobojewska A., Filozofować z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole. „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II”. Nr. 112, październik – grudzień 2015 r.  s. 193-208 http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=products&pid=100421  

 68. Pobojewska A., Kołakowski i Lipman: wychowawcze przesłanie ich koncepcji etycznych, w: „Kwartalnik Pedagogiczny” ROK LXII: 2017, nr 2 (244)

 69. Pobojewska A., Czym jest dialog?  „Filozofuj! Magazyn popularyzujący filozofię”, 2018 nr 1 (19), 45-47  

 70. Pobojewska A.,  Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s.280.

 71. Postek H., Filozofia dla dzieci, Wychowanie na co Dzień, 1999, nr 7-8
 72. Pritchard M., O stawaniu się podmiotem moralnym: od Arystotelesa do Harry’ego Stottelmeyera, przeł. A. Łagodzka, Etyka, 1993, nr 26
 73. Sharp A. M., Wspólnota dociekająca. Edukacja dla demokracji, przeł. A. Łagodzka, Edukacja Filozoficzna, 1994, nr 17
 74. Szczepska-Pustkowska M.  Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem? w: Klus-Stańska D., Szatan E., Bronk D., (red.) Wczesna edukacja. Miedzy schematem a poszukiwaniem nowych ujęc teoretyczno-badawcztch, wyd UG, Gdańdk, 2006
 75. Szczepska-Pustkowska M. Dociekania filozoficzne z dziećmi, w: Pedagogika Wczesnoszkolna, Klus-Stańska D., Szcepska-Pustkowska M., (red.) WAiP, Warszawa 2009
 76. Szczepska-Pustkowska M. Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem, Kwartalnik Pedagogiczny, 2008, nr 1
 77. Szczepska-Pustkowska M. Tropami dziecięcych pytań filozoficznych w: Klus-Stańska D., .Światy dziecięcych znaczeń, Żak, Warszawa 2004.
 78. Zdunowski Z., Edukacja filozoficzna wobec wyzwań relatywizmu na przykładzie programu Matthew Lipmana “Filozofia w szkole”. Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne, 2009, nr 10.
 79. Zubelewicz J, Lipmana Filozofia dla dzieci – analiza krytyczna, Kwartalnik Pedagogiczny, 2001, nr 2